PRIVACYBELEID

MOMA TRADE, S.L.U., informeert gebruikers van de website over haar beleid met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van gebruikers en klanten.

En garandeert te allen tijde de volledige naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de regelgeving inzake gegevensbescherming en diensten van de informatiemaatschappij: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (AVG), de wetgeving Organieke Wet 3/2018 van 5 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten (LOPDGDD) en Wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSIce).

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

MOMA TRADE, S.L.U.

C.I.F.: B66424045         

Adres: C/ NÀPOLS, 111 - 08013 BARCELONA

Registratiegegevens: Handelsregister van Barcelona, Deel 44605, Blad 19, Sectie 460937, Inschrijving 1

Telefoon: 932 653 043

E-mail: info@momabikes.com

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSBESCHERMING

De gegevens verstrekt door gebruikers worden gebruikt voor verschillende doeleinden die hieronder worden opgesomd:

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSBESCHERMING

De gegevens verstrekt door gebruikers worden gebruikt voor verschillende doeleinden die hieronder worden opgesomd:

Doel van de verwerking

Wettelijke basis voor de verwerking

Beheren van vragen die zijn gesteld via het contactformulier

Legitiem belang van het bedrijf om te voldoen aan informatieverzoeken via de website.

Uitdrukkelijke toestemming op het moment van het verzamelen van gegevens via webformulieren.

Verzenden van nieuwsbrieven, commerciële communicatie en promoties.

Uitdrukkelijke toestemming op het moment van het verzamelen van gegevens via webformulieren.

Voor de ontwikkeling, uitvoering en uitvoering van het koop- of dienstencontract dat u via onze website heeft afgesloten.

Uitdrukkelijke toestemming op het moment van het verzamelen van gegevens via webformulieren.

We zijn van mening dat we een legitiem belang hebben om de nodige controles uit te voeren om mogelijke fraude te detecteren en te voorkomen wanneer u een aankoop doet.

Uitvoering van een contract.

Het uitvoeren van de boekhouding.

Uitvoering van een contract.

Voldoen aan de geldende belastingverplichtingen.

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn.

Beheren van incidenten en het onderhoud van de website.

Legitiem belang van het bedrijf.

 

BEWARINGSTERMIJN VAN DE GEGEVENS

Doel van de verwerking

Wettelijke basis voor de verwerking

Beheren van vragen die zijn gesteld via het contactformulier

We zullen uw gegevens verwerken zolang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Verzenden van nieuwsbrieven, commerciële communicatie en promoties.

We zullen uw gegevens verwerken totdat u zich afmeldt.

Voor de ontwikkeling, uitvoering en uitvoering van het koop- of dienstencontract dat u via onze website heeft afgesloten.

We zullen uw gegevens verwerken gedurende de tijd die nodig is om de aankoop van de producten of diensten die u heeft gekocht te beheren, inclusief mogelijke retourzendingen, klachten of claims met betrekking tot de aankoop van het specifieke product of dienst.

Het uitvoeren van de boekhouding.

We zullen uw gegevens verwerken gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verjaringstermijnen die op u van toepassing zijn.

Voldoen aan de geldende belastingverplichtingen.

We zullen uw gegevens verwerken gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verjaringstermijnen die op u van toepassing zijn.

Beheren van incidenten en het onderhoud van de website.

We zullen uw gegevens verwerken gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verjaringstermijnen die op u van toepassing zijn.

 

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Om de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid te bereiken, is het noodzakelijk dat we uw persoonlijke gegevens delen met derden die ons ondersteunen bij de diensten die wij u bieden (Verwerkers), namelijk:

- Financiële instellingen.

- Technologische dienstverleners.

- Leveranciers en samenwerkingspartners van marketing- en reclamediensten.

De verwerkers voor de uitvoering van een contract of het leveren van een dienst aan de Verantwoordelijke, volgens zijn instructies te allen tijde en met behoud van dezelfde beveiligingsniveaus.

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker heeft het recht om:

  • Verzoek tot toegang tot zijn persoonsgegevens die worden verwerkt en deze informatie schriftelijk te ontvangen op de gevraagde manier.
  • Verzoek tot rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of, indien van toepassing, verzoek tot verwijdering wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
  • Verzoek tot beperking van de verwerking van zijn gegevens.
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer van toepassing, in welk geval zijn gegevens niet langer zullen worden verwerkt, behalve om legitieme redenen.
  • Recht op gegevensportabiliteit wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming en wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen. De gegevens worden verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat.
  • Recht om de verleende toestemming in te trekken.
  • Recht om een klacht in te dienen bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit.

De gebruiker kan de hierboven vermelde rechten uitoefenen op het postadres of e-mailadres van de Verantwoordelijke, waarbij hij zijn identiteit aantoont met een gescande kopie van zijn ID-kaart of een equivalent document, en aangeeft welk recht hij wil uitoefenen.

HERKOMST VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens worden vrijwillig verstrekt door de betrokkene zelf. Het niet verstrekken van bepaalde gegevens of vragen die kunnen worden gesteld in registratieprocessen of in verschillende elektronische formulieren die aan de gebruiker worden gepresenteerd, kan leiden tot het onvermogen om toegang te krijgen tot bepaalde diensten waarvoor het noodzakelijk is om over persoonsgegevens te beschikken, in dat geval zal de Verantwoordelijke informeren over de verplichte en/of noodzakelijke aard van het verstrekken van persoonsgegevens voor de werking van de dienst.

De Verantwoordelijke garandeert de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en garandeert de veiligheid ervan door de nodige maatregelen te nemen om wijziging, verlies, ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen.

INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE GEBRUIKER

Minderjarigen onder de 18 jaar mogen hun persoonlijke gegevens niet verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van hun vader/moeder en/of wettelijke voogden.

Gebruikers die hun gegevens invoeren in de contactformulieren of die worden verstrekt in downloadformulieren, aanvaarden uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig dat hun gegevens nodig zijn om aan hun verzoek te voldoen, door de Verantwoordelijke, waarbij de inclusie van gegevens in de overige velden vrijwillig is.

De gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen daarin.

Alle via de website gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het leveren van een optimale service aan de gebruiker. Als niet alle gegevens worden verstrekt, wordt niet gegarandeerd dat de informatie en diensten die de Verantwoordelijke verstrekt, volledig aansluiten bij hun behoeften.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Overeenkomstig de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, voldoet de Verantwoordelijke aan alle bepalingen van de GDPR en de LOPDGDD voor de verwerking van de persoonsgegevens onder zijn verantwoordelijkheid, die op een wettige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt in relatie tot de betrokkene en die passend, relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De Verantwoordelijke garandeert dat hij passende technische en organisatorische beleidslijnen heeft geïmplementeerd om de beveiligingsmaatregelen toe te passen die zijn vastgesteld in de GDPR en de LOPDGDD om de rechten en vrijheden van de gebruikers te beschermen en hen de juiste informatie heeft verstrekt zodat ze deze kunnen uitoefenen.

BEVEILIGINGSLEKKEN

De Verantwoordelijke zal alle personen, van wie de gegevens mogelijk zijn aangetast, en autoriteiten informeren over elk beveiligingslek dat van invloed is op de database die door deze website wordt gebruikt, of op een van onze diensten van derden, binnen 72 uur na de ontdekking van het lek.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van alle geschillen of kwesties met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, waarbij de rechtbanken en tribunalen van Barcelona bevoegd zijn om alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan op te lossen.

Pre-loader